Ad Code

Responsive Advertisement

Mô hình sóng chủ Ending Diagonal Triangle (ED)

Mô hình sóng chủ Ending Diagonal Triangle (ED)

1. Hình vẽ:2. Mô tả:

Mô hình sóng Ending Diagonal Triangle thuộc dạng mô hình sóng chủ thường xảy ra ở các sóng cuối một cấp độ sóng như sóng 5 hay sóng C. Không nên nhầm lẫn nó với các mô hình tam giác điều chỉnh.

Mô hình sóng Ending Diagonal Triangle là hiện tượng tương đối hiếm đối với các cấp độ sóng lớn mà thường xuất hiện ở các cấp độ sóng thấp hơn trên các đồ thị giá trong ngày (intraday). Thường thì theo sau mô hình Diagonal Triangle là sự thay đổi mạnh về xu hướng thị trường.

3. Quy tắc: 

– Mô hình Ending Diagonal Triangle bao gồm 5 sóng.

– Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất so với các sóng khác.

– Sóng 4 và Sóng 1 chéo nhau (vì thế nó có tên gọi là Tam giác chéo), tức là đáy Sóng 4 đi vào biên độ của Sóng 1.

– Sóng 4 không vượt qua điểm khởi nguồn của Sóng 3.

– Sóng 5 phải vượt qua điểm cuối của Sóng 3.

– Sóng 3 mở rộng cho thấy tốc độ tăng giá cao nhất.

– Các sóng bên trong của Ending Diagonal Triangle có cấu trúc sóng điều chỉnh (Corrective Wave).

– Các đường kênh giá của Ending Diagonal Triangle phải hội tụ.

4. Vị trí xuất hiện:

Mô hình Ending Diagonal Triangle xuất hiện ở các sóng 5, C.

5. Cấu trúc sóng bên trong: Mô hình Ending Diagonal Triangle bao gồm 5 sóng có cấu trúc sóng bên trong theo dạng 3-3-3-3-3.