Ad Code

Responsive Advertisement
Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2018Hiển thị tất cả
Mô hình sóng chủ Ending Diagonal Triangle (ED)

Mô hình sóng chủ Ending Diagonal Triangle (ED) 1. Hình vẽ: 2. Mô tả: Mô hình sóng Ending Diagonal Triangle thuộc dạng mô hình sóng chủ thường xảy ra ở các sóng cuối một cấp độ sóng như sóng 5 hay sóng C. Không …

Mô hình sóng chủ Leading Diagonal Triangle (LD)

Mô hình sóng chủ Leading Diagonal Triangle (LD) 1. Hình vẽ: 2. Mô tả: Mô hình sóng Leading Diagonal Triangle thuộc dạng mô hình sóng chủ thường xảy ra ở đầu một cấp độ sóng như sóng 1 hay sóng A hay nói các…

Lý thuyết cơ bản sóng Elliott (Elliott Wave Basics)

Lý thuyết cơ bản sóng Elliott (Elliott Wave Basics) Lý thuyết cơ bản sóng Elliott: Giới thiệu: Lý thuyết sóng Elliott được phát triển bởi R.N. Elliott và phổ biến bởi Robert Prechter. Lý thuyết này khẳng định hành vi…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào