Ad Code

Responsive Advertisement

Binh pháp tôn tử

Tôn Tử viết:

Cố thượng binh phạt mưu
Kỳ thứ phạt giao
Kỳ thứ phạt binh
Kỳ hạ công thành
Công thành chi pháp, vạn bất đắc dĩ

Dịch là:

Xuất quân đánh giặc đầu tiên phải dùng Mưu Kế
Dùng kế không được, mới đánh bằng Ngoại Giao
Ngoại giao không xong, mới đánh vào Lực lượng binh chủng địch
Cuối cùng, hạ sách không còn đường nào khác thì tấn công vào thành trì của địch.======
Trước thì phạt giao, sau thì phạt mưu, hạ sách là công thành.
======
Biết bày trận không đánh cũng thắng. Biết đánh thì không thua, biết thua thì không chết. Việc đầu tiên là Không chết - chết là hết. 

ST...