Ad Code

Responsive Advertisement
Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2017Hiển thị tất cả
Người ta nói

Người ta bảo: một nghề thì sống - đống nghề thì chết  Rồi cũng người ta bảo: không bỏ trứng vào một rổ Người ta bảo: phải chủ động làm việc mình thích thì mới phát huy hết khả năng và thành công Rồi cũng người ta bảo: ngh…

Binh pháp tôn tử

Tôn Tử viết: Cố thượng binh phạt mưu Kỳ thứ phạt giao Kỳ thứ phạt binh Kỳ hạ công thành Công thành chi pháp, vạn bất đắc dĩ Dịch là: Xuất quân đánh giặc đầu tiên phải dùng Mưu Kế Dùng kế không được, mới đánh bằng Ngoại Giao Ngoạ…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào